Informasjon fra foreningenUncategorized

Vedtekter

§1 Formålsparagraf
Fremme interessen for hagedam, fisk og vannplanter, samt arbeide for best mulige betingelser for hobbyen vår.

§2 Medlemskap
Foreningen er åpen for enhver som er interessert i foreningens formål og oppgaver, og som retter seg etter de lover og bestemmelser som til enhver tid gjelder. Utmelding skjer skriftlig. Medlemmer som ikke har betalt i løpet 3 måneder etter forfall kan/vil bli strøket.

§3 Årsmøte
Årsmøte avholdes hvert år. Årsmøtet godkjenner styrets beretning og regnskap, endrer kontingent og vedtekter, velger nytt styre og valgkomité og velger to medlemmer som revisorer. Valg av styre skal skje skriftlig dersom minst et medlem krever dette. Vedtak på generalforsamlingen gjøres med alminnelig flertall. Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall. Styret innkaller til årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan kreves innkalt dersom minst halvparten av de individuelle medlemmene forlanger dette.
Lokallag tilknyttet foreningen, og godkjent av Norsk Hagedamforening kan stille på årsmøte med en eller flere representanter med stemmetall lik lokallagets betalende medlemmer.
Årsmøtene arrangeres om mulig av lokallag og det bør etterstrebes å avholde disse på forskjellige steder rundt i landet vårt.

§4 Styret:
Foreningens styre består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem, samt to varamedlemmer.
Styremedlemmene skal være medlemmer av foreningen.

Leder og kasserer velges i år som slutter med partall, og nestleder og sekretær velges i år som ender med oddetall. Disse vervene velges for 2 år.
Andre verv velges hvert år

Styret kan hente inn folk til komiteer av forskjellig art til bestemte oppgaver uten godkjennelse av årsmøtet.
Disse er ikke å anse som medlemmer i styret

§5 Valgkomité
Valgkomiteen består av en leder og ett medlem. Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater til foreningens tillitsverv.

§6 Informasjon til medlemmene
Foreningen skal informere medlemmene om møter og aktiviteter. Slik informasjon gis via mail, eller eget nettsted

§7 Oppløsning
Foreningen kan kun oppløses ved årsmøte hvor oppløsning er foreslått av minst 3/4 av de individuelle medlemmene. Dersom dette skulle skje, skal foreningens kapital overdras til World Wide Fund for Nature forkortet WWF

Hagedam , fisk og planter har vært min store hobby og lidenskap hele livet. «Vil du være lykkelig en time, så drikk deg full! Vil du være lykkel...